دکتری

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1393)

 

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1386)

کارشناسی

مهندسی معدن – اکتشاف

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1383)